Gyermekvédelmi Internet- kerekasztal

GyermekvédelemGyermekeink egyre több időt töltenek a számítógép és internet előtt. Egy kisebb gyermek esetén könnyebb korlátokat felállítanunk, de nagyobb gyermek már sokszor informatikai tudásban túlszárnyalja a szüleit, így behatárolni is nehezebb merre barangoljanak. A folyamatos nevelés, veszélyekre figyelmeztetés az elsődleges szempont a gyermek internetes kultúrájának alakításában a szülők és a tanárok által is.

Mit tehetünk szülők és mit tehetnek az oktatási intézmények a kiskorúak védelmében a felvilágosításon kívül?

Megelőzésképpen a szűrő számítógépes programok használata sok helyre való belépést megakadályoz, de ez nem 100%-os biztonságú. Vannak olyan helyek, amelyekre egyszerűen odatévedhet gyermekünk és "kellemetlen" képeket láthat, nem korának megfelelő információkat olvashat, nem korának megfelelő játékkal játszhat; rosszabb esetben adatokat, információkat gyűjthetnek be tőlük, képeket csalhatnak ki, és felsorolásom egészen a bűncselekményig fokozódhatna.

Mit tehetünk ha megtörtént a baj? A probléma súlyosságától függően komoly fejmosástól a rendőrségi ügyig több minden is előfordulhat, de most konkrétan az interneten való orvoslásra koncentráljunk.
Kérhetjük a szolgáltatót a kiskorú személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására (az értesítésben meg kell jelölni annak indokait, hogy miért sérti a kiskorú személyiségi jogait), valamint a kiskorúakat sértő tartalom hozzáférhetőségének korlátozásra (számítógépes játékon, ha nincs megfelelő korhatárjelzés, internetes oldalon 18 éves korhatárt el nem érők belépésének tiltása, stb.).

Ha nem tudunk dűlőre jutni a szolgáltatóval, akkor ettől az évtől kezdve felállításra kerülő Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalhoz is fordulhatunk, akik ajánlásokkal, állásfoglalások kiadásával segíthetnek, vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, akiknek eljárási jogkörük van.

A Kerekasztal további feladata, céljai: a kiskorúak és szüleik médiatudatosságát növelő intézkedések kezdeményezése; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető tartalmak tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírásokra való javaslattevés, véleményezés és tanácsadás; szűrőszoftverek fejlesztésében, kiválasztásában és terjesztésében való közreműködés.

Másik oldalról nézve - ha Te vagy az a szolgáltató:

Érvényes rád a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről és a 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (ha médiaszolgáltató vagy), valamint olyan weboldalt üzemeltetsz, ahol a tartalom veszélyezteti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését.
Ezen tartalmak csak úgy tehetők közzé, ha az oldalon figyelmeztető jelzést teszel közzé és megoldott, hogy akár a forráskódban olyan azonosító van elhelyezve, ami alapján az oldal szűrőszoftver alkalmazásával letiltható.
Saját érdeked, hogy weboldalad csak olyan személyek látogassák, akiknek szól. Gondolom nem hiányoznak a feldühödött szülők, vagy a hatóság szankciói!

Hivatkozott törvények ide tartozó részletei:

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal működéséről a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről című törvény ír:

A kiskorúak védelme és a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal

4/A. § (1) A szolgáltató által közzétett - a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti médiatartalomnak nem minősülő - olyan információ, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, csak az információt tartalmazó aloldalon az információ megjelenítése előtt közzétett, a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel, továbbá az aloldal forráskódjában szereplő olyan azonosítókkal tehető közzé, amelyek utalnak a tartalom kategóriájára, és amelyek az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 149/A. § (1) bekezdése szerinti szűrőszoftverek (a továbbiakban: szűrőszoftver) által felismerhetők.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés általános érvényesülését a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) kíséri figyelemmel, emellett ösztönzi és támogatja a médiatartalom-szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások terén a kiskorúak védelmét szolgáló egyéb jogszabályi előírások - a 2. § l) pont la)-ld) alpontjában meghatározott közvetítő szolgáltatók, valamint a tartalomszolgáltatók szakmai szervezetei önszabályozó tevékenysége által támogatott - hatályosulását.
(3) A Kerekasztalhoz bárki fordulhat az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése esetén. A Kerekasztal az ilyen bejelentéseket megvizsgálva, azok általános tapasztalatait a (2) bekezdés szerinti tevékenysége során felhasználja.
(4) A Kerekasztal ellátja az Eht. 149/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat a szűrőszoftverek fejlesztésének, kiválasztásának és elterjedésének elősegítése érdekében.
4/B. § (1) A Kerekasztal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Elnökének az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete.
(2) A Kerekasztal elnökből és húsz tagból áll.
(3) A Kerekasztal elnökét és két tagját a Hatóság Elnöke, két tagját az informatikáért felelős miniszter jelöli.
(4) A Hatóság elnökének felhívására, az abban megjelölt határidőig a Kerekasztal nyolc tagjára a kiskorúak védelmével foglalkozó, országos működési területű, legalább három éve működő szakmai és civil szervezetek, további nyolc tagjára a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók országos működési területű, legalább három éve működő szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei tehetnek javaslatot.
(5) A Kerekasztal elnökét, valamint a jelöltek közül a tagjait a Hatóság Elnöke nevezi ki három évre, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
(6) A Kerekasztal elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő lejártával,
b) lemondásával,
c) halálával.
(7) A Kerekasztal elnöke, tagja megbízatásának megszűnése esetén az (1)-(5) bekezdés szerinti eljárás alapján kell az új elnököt vagy tagot kinevezni.
4/C. § (1) A Kerekasztal maga határozza meg ügyrendjét, amelyet a Hatóság Elnöke hagy jóvá.
(2) A Kerekasztal működéséhez szükséges forrásokat és kiadásokat a Hatóság költségvetésén belül kell külön tervezni. A Kerekasztal működésével kapcsolatos feladatokat a Hatóság látja el.
4/D. § (1) A Kerekasztal kötelező erővel nem bíró, a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogkövető magatartását elősegítő ajánlások, állásfoglalások kiadására jogosult. A Kerekasztal feladata továbbá a kiskorúak és szüleik médiatudatosságát növelő intézkedések kezdeményezése.
(2) A Kerekasztal a hozzá beérkezett bejelentések alapján jogosult egyedi ügyeket is megvizsgálni és azok általánosított tapasztalatai alapján kötelező erővel nem rendelkező ajánlást vagy állásfoglalást kiadni.
(3) A Kerekasztal ajánlásait, állásfoglalásait, továbbá az előző évi tevékenységéről a Hatóság Elnökének évente május 1-jéig készített írásos beszámolóját a honlapján nyilvánosságra hozza.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

149/A. § (1) hatályon kívül helyezve
(2) A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) az internethozzáférés-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára kidolgozott és közzétett ajánlásokkal segíti elő az (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő szűrőszoftverek fejlesztését vagy kiválasztását. A Kerekasztal ösztönzi a szolgáltatókat az összehangolt szűrőszoftver-politika kialakítására és elősegíti e tevékenységük körében az önszabályozó jellegű együttműködésüket.
(3) A Hatóság pályázati úton anyagi támogatást nyújthat az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez, ha
a) a szűrőszoftver megfelel a Kerekasztal ajánlásaiban foglalt követelményeknek,
b) a szűrőszoftver a lakossági felhasználók, egyéni előfizetők általi használat mellett alkalmas azon nyilvános könyvtárak és köznevelési intézmények általi használatra is, amelyeknek törvényben előírt kötelezettsége az általuk nyújtott közszolgáltatásokat igénybe vevő kiskorú gyermekek internet-használatához szűrőszoftvert biztosítani, és
c) az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató vállalja, hogy a b) pontban megjelölt intézmények részére közvetlenül vagy más szolgáltató közreműködésével a szűrőszoftverhez való hozzáférést ingyenesen biztosítja.
(4) A (3) bekezdés szerinti pályázati eljárás lefolytatása az Elnök hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az e §-ban nem szabályozott kérdésekben e törvény és a Ket. szabályait kell megfelelően alkalmazni. A pályázati eljárás részletes szabályait az Elnök rendeletben határozza meg.
(5) A (3) bekezdés szerinti támogatás tartalmáról, részletes feltételeiről a (4) bekezdésben említett NMHH rendeletben, továbbá a kiírási dokumentációban meghatározott módon és eljárásrendben hatósági szerződés is köthető.
(6) Ha a kiírási dokumentáció szerint az Elnök a pályázati eljárás nyertesével hatósági szerződést köt, az Elnök a pályázati eljárást érdemben lezáró határozatában a pályázat nyerteséről dönt, és minden, a pályázati eljárás tárgyával, tartalmával, a támogatás feltételeivel, valamint a támogatással összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb döntés, rendelkezés, feltétel a hatósági szerződés részét képezi. A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeit a (4) bekezdésben említett NMHH rendelet és a kiírási dokumentáció tartalmazza.
(7) A pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozatnak a nyertessel történő közlését követő öt napon belül az Elnök - a nyertessel való hatósági szerződéskötés érdekében - hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.
(8) Ha a (7) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a nyertes nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza - ideértve azt is, ha a nyertes a pályázatát visszavonja -, a (7) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben a Hatóság az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.
(9) A hatósági szerződés a pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozat jogerőre emelkedéséig nem köthető meg. A határozat jogerőre emelkedésének időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás (7) és (8) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidejébe nem számít bele.
(10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
(11) Ha a pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A bírósági felülvizsgálati eljárás időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás határidejébe nem számít bele.

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

19. § (1) Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz.
(2) Lekérhető médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.
(3) Sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely - valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával - biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé.
(4) Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt.
(4a) Médiatartalomban tilos kiskorú személy olyan bemutatása, amely életkorának megfelelő lelki vagy fizikai fejlődését nagymértékben veszélyeztetheti.
(5) A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.

 

Élesné G. Szilvia

SEO szakértő

Google

Miért minket válassz?

  • Szupergyors, 1 perc alatt elvégezhető SEO teszt.
  • Részletes elemzés 80+ szempont alapján.
  • Költséghatékony, lényegretörő SEO eszköz.
  • Megbízható, sokat tesztelt megoldásokat tartalmaz.
  • Folyamatosan követett SEO elvek alapján módosítjuk tesztjeinket.

Kosár

A kosár tartalma 0 kupon.
Összesen 0 Ft
Bezár
A kupon sikeresen a kosárba került

Mit kapsz eredményül?

Seeky megmutatja az indexszámokat